اشعار

امید وصال + خسروي دارم

امتیاز کاربران

خسروي دارم كه باشد ماه تابان همه

خسروي دارم كه باشد ددشمنا ن را ملحمه

-----------------------------

خسروي دارم كه باشد صد برابر با جنان

خسروي دارم كه باشد در زمين شاه جهان

-----------------------------

خسروي دارم كه باشد رازدار فاطمه – س -

خسروي دارم كه دارد صد نشان فاطمه– س –

--------------------------------

خسروي دارم نباشد مثل او در هر زمان

خسروي دارم كه پنهان است و ظاهر در جهان

------------------------------

خسروي دارم كه باشد مختفي در قلبمان

خسروي دارم نهان ازآن نشان بي نشان

------------------------------------

خسروي دارم  بيايد تا جهان روشن شود

خسروي دارم كه عشقش مر تورا ايمان شود

----------------------------------

خسروي دارم كه خالش خلوت جان و دل است

خسروي دارم كه پيمان بسته از عهد الست

---------------------------------------

خسروي دارم كه رويش مهرتابان راخجل

خسروي دارم زعدلش ظلم ظالم مضمحل

-------------------------------------

خسروي دارم  بيايد تا دلم روشن كند

خسروي دارم  بيايد تا جهان گلشن كند

-----------------------------------

خسروي دارم  بيانش مثل دريا نيلگون

خسروي دارم  كند ظلم وستم را واژگون

**************

امید وصال

آنگه که چکه می کرد زشیر قلب من عشق

صدای آب می داد نوای دلربایش

به آسمان آبی خیره شدم ندیدم

بجز دو صد نگاهش ، نشسته ام به راهش

نظر به آن جمالش ، به خال بی مثالش

به رفتن پگاهش ، به هیبت جلالش

عجب مدار از من چنین شکسته قلبم

مگربیاید از ره ، ببینم آن جمالش

به رو ء یت هلالش ، زگیسوی سیاهش

بچینم از رخ او ، گلی ازآن وصالش

بریده باد دستم ، بسی قلم شکستم

به لطف دوست بستم ، امید بر وصالش

***********

جهان در انتظار+مولدمولاي ماست

امتیاز کاربران

جهان در انتظار مقدم تواست

--------------------

رضاي مهدي آل پيمبر  

  دراستقلال اسلامي است مضمر

اگرازصدق اندر انتظار ي

  بخود مپسند ننگ ذل وخوار ي

مشوبا ملحدان وخائنان يار  

  مپوراه نفا ق و حبّ اشرار

چو سير اين جهان سو ي كمال است

خلاف آن بر دانامحال است

هرآن كس راكه آيين انتظاراست

به آينده همي اميدوار است

نگرددناميد ازلطف يزدان

 نگرددمنزوي چون نااميدان

كه شام هجر راصبح وصال است

فسادوظلم وعدوان را زوال است

اماما،سرورا، والاجنابا     

  عدالت گسترا ، مالك رقابا

همه عالم به زير پرچم توست

جهان در انتظار مقدم تواست

به من بنگر كه ازهجرت شب و روز

همه سوزم، همه سوزم، همه سوز

درآيديوسف بخت من از چاه

    اگر بينم دمي آن رو ي چون ماه

بسايم ر خ به خاك پاك كو يت   

  كنم جان را نثار تار مو يت

به اميد وصال حضرت دوست 

  نمي گنجد مرا جان در رگ و پوست

اگر وصلت دمي گردد ميسر   

  زهي فخر و زهي فوز و زهي فر

آيت الله حاج شيخ لطف الله صافي گلپايگاني

كتاب نغمه مشتاقان

*******************

مولدمولاي ماست

 مژده به ياران دهيد    رحمت حق شد پديد

دست به شادي زنيد     نيمه شعبان رسيد

بازجوان شد جهان

 باغ چو دشت ودمن    اطلس سبزش بتن

غنچه گشوده دهن     تكيه زده برچمن

 خنده ورا برلبان

گل چوشود جلوه گر    ناز بگيرد زسر

بلبل ژوليده پر     ازسرشب تا سحر

دربراونغمه خوان

ابرشده درفشان   باد بهاري وزان

آن دهدآب روان    وين به تن مرده جان

 بسته به خدمت ميان 0000

 سراينده : آيت ا... حاج آقاعلي صافي گلپايگاني

كتاب نغمه مشتاقان

آيت ا... صافي گلپايگاني

******************

مختوم وفا+گل نرگس+مشكباران الست

امتیاز کاربران

مختوم وفا

برلو ح عد م قلم كشيدي يارب

يكسر دوجهان بيافريدي يارب

برجان جهان نظرفكندي  يارب

اسرارنهان عيان نمودي يارب

خورشيد وجود مصطفي را يارب

مشكات حيات مانمودي يارب

آن بحروجود مرتضي را يارب

كشتي نجات مانمودي يارب

آن دخت رسول عاشقان را يارب

عذراي بتول مانمودي يارب

آن جود وجود مجتبي را يارب

معطي لقاي مانمودي يارب

آن نور شهيد كربلا را يارب

مرضيّ رضاي مانمودي يارب

آن زين عباد عارفان را يارب

مكشوف دعاي مانمودي يارب

آن باقرعلم علمان را يارب

معلوم علوم مانمودي يارب

آن جعفرصدق كاملان را يارب

محمود حميد مانمودي يارب

آن موسي طوركاظمان را يارب

محبوب حبيب مانمودي يارب

آن نور رضاي واصلان را يارب

مرضيّ عليّ مانمودي يارب

 

آن جود جواد عاملان را يارب

تصديق تقيّ مانمودي يارب

آن شور عليّ عاشقان را يارب

هاديّ نقيّ مانمودي يارب

آن نورمنيرعسكري را يارب

مامور سرور مانمودي يارب

آن مهديّ صاحب الزّمان را يارب

مختوم وفاي مانمودي يارب

آن عشق امام شيعيان را يارب

مكتوب قلوب مانمودي يارب

مفعول مفاعلن مفاعيلن فع

مستفعل فاعلات مفعولن فع

ddddd12

***************

گل نرگس كجايي تو ، چراجانم نمي آيي ؟

دراين غمزاردنيايي چرا صد گل نمي كاري

 

بيا و پر گلستان كن ، گل نرگس كه رعنايي

فداي قدّ رعنايت گلستان را تو زيبايي

 

قد م برچشم بيمارم بنه زين پس كه مي آيي

بكن خوشبو مشامم را ازآن الطاف والايي

 

نشان از بي نشاني ها نشان برديده ي جانم

حد يث آشنايي ها توبرپاكن كه رعنايي

 

رود از ديدگان خوابم كه هر لحظه تو مي آيي

نمي خوابم كه مي آيي ، نمي دانم كه مي خوابي

 

خجالت مي كشم هر د م ازآن چشمان پرنورت

چومي دانم نمي بينم ، چو مي بينم نمي آيي

 

گل نرگس چه رعنايي ، چه والايي ،چه زيبايي

يقين دانم كه مي آيي،كه مي آيي،كه مي آيي

 

ddddd12

*************

مشكباران الست

اي  خدايا مي شود چمران شوم

در مسيركوي تو حيران شوم

دست بردارم ازين گيتي سرا

آتشي برآب جان جانان شوم

سرزمين عشق را ويران كنم

دست را بر اهل د ل دامان شوم

كوي مستي را بپيمايم چو عشق

شورهستي را بجدّ ايمان شوم

مشكباران جماران شد د لم

ناله ي مستانه ي ديوان شوم

حرص راهجران كنم از جان وتن

وصل راپيمانه ي قرآن شوم

شادي دل را سراسر سردهم

درد و جبهه ياد ياران،جان شوم

گرتومي گويي سخن از انتخاب

بهترين را بهر اين ايران شوم

مشكباران الست از روي عشق

هستي ومستي دهم ، دهقان شوم

=================

مشتاق ديدار

امتیاز کاربران

 

 

 

امام عسكري ع مشتاق ديدار      به شعباني دگر افتاده انظار

 

نظرافكنده برهركوچه هربار     كه بيندآن رخت را چون گل نار

 

توراناديده من گشتم گرفتار       اگربينم بميرم من بر يار

 

گلي آمد كه خوشبوتر زخروار       هزاران گل به ديدارش گرفتار

 

نسيم وصل ياراست امشب و يار       عزيزفاطمه چشمش به ديدار

 

گرفتار رخت مشتاق ديدار     چه ديداري كه دارد صد خريدار

 

خريداري كه دارد ناله ي زار      پريشان درفراق و هجرت يار

 

نيامد آن امام عج ما به ديدار      چه ديداري كه باشد بهترين كار

 

اسير روي توگشتم گرفتار      خدايا كي ببينم آن رخ يار

---------------------